Wat doen we

De organisatie

In de statuten van de stichting “Het Voormalig Gast- en Weeshuis” staat het volgende doel omschreven:

De bevordering van de maatschappelijke samenhang in de gemeente Rhenen door het steunen van en het geven van bijstand aan sociale, culturele of maatschappelijke doeleinden binnen het grondgebied van de gemeente Rhenen, waarbij onder doeleinden tevens worden begrepen instellingen die sociale, culturele of maatschappelijke doelstellingen nastreven, welke in het belang van bewoners van de gemeente Rhenen zijn of kunnen zijn en waarvan het resultaat van de activiteit(en) binnen de gemeente Rhenen ligt.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het beheer van haar vermogen en de verhuur en verpachting van in haar bezit zijnde woningen en gronden. De stichting ondersteunt financieel activiteiten/projecten die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. De stichting streeft ernaar om haar vermogen inflatiebestendig in stand te houden.

Bij het bepalen van (de hoogte van) de financiële bijdrage wordt gelet op de volgende zaken:

  • Aansluiting bij de doelstelling van stichting
  • De begroting van de activiteiten/het project
  • De mate waarin andere financieringsmogelijkheden worden onderzocht
  • Het éénmalige karakter van de aanvraag. Het bestuur kan hiervan afwijken door in bijzondere gevallen een activiteit voor meerdere jaren te ondersteunen.

Het bestuur vergadert in principe iedere dinsdag.